Office grand opening of KHL E&C Viet Nam Construction Investment Company Limited
KHL E&C Viet Nam 건설 투자 유한책임회사의 사무실 그랜드 오픈